Sri.V.VIJAYA BALAN

02.01.1992 - 03.02.1992

Smt.V.L.CHARLOTTE

04.02.1992 - 15.09.1992

Sri.R.VIJAYAKRISHNAN

16.09.1992 - 30.04.1993

Sri.M.RAMAKRISHNAN

01.05.1993 - 27.05.1993 , 28.05.1993 - 15.12.1994

Sri.K.V.MOHANAN

16.12.1994 - 01.02.1995 , 23.04.2000 - 02.10.2000 , 01.04.2005 - 31.03.2008

Smt.K.V.NARAYANIKUTTY

02.02.1995 - 23.04.1997 , 16.06.1999 - 22.04.2000

Smt.K.V.GRACE

23.04.1997 - 02.06.1999

Smt.A.RADHA G.NAIR

03.10.2000 - 02.06.2003

Smt.RITA.L.

02.06.2003 - 31.03.2005

Dr.MERCY THEKKEKARA

01.04.2008 - 04.06.2008 , 15.06.2011 - 09.08.2011 , 10.08.2011 - 31.03.2015

Smt.USHA S.

05.06.2008 - 15.07.2008

Dr.G.RAJASEKHARAN NAIR

15.07.2008 - 30.06.2009

Sri.GOPI P.S

01.07.2009 - 25.08.2009

Dr.SAROJA A.S

26.08.2009 - 15.06.2011

Smt.BINU POORNAMODAN CHOLAYIL

01.04.2015 - 10.06.2015 , 10.06.2015 - 31.03.2017

Dr.AGITHA T.G

01.04.2017 - 25.04.2017

Dr.PREMALATHA B.

26.04.2017 - 31.05.2017

Sri .SOMAN P.MAMKUTTATHIL

01.06.2017 - 11.09.2018

Dr.BINDU M.NAMBIAR

12.09.2018 - 12.06.2020

Dr V R JAYADEVAN

Present Principal